Tilmeld nyhedsbrev

Få historier fra Julemærkehjemmene og information om hjælpearbejdet!

Nej takJa tak

JulemærkerNytrykSærarkPinsKogebøgerVis din støttee-Støttemærket
Vores arbejde Historien Julemærket Bestyrelse Regnskaber Ambassadører Protektor
Giv en JuleDonationKøb FirmajulekortBliv VirksomhedsVenBliv ErhvervsPartnerFå inspiratione-Støttemærket
Mød børneneSe videoerSe opskrifterFå vores nyhedsbrev
Ansøg om opholdOm hjemmeneSådan hjælper viSpørgsmål og svarTema om mobningInformationsmøder
Kontakt JulemærkefondenEr du blevet ringet op?Find medarbejderLedige stillingerKontakt Julemærkehjemmene
Støt nu
top

Julemærkehjemmene

Giver børn en ny start


 

Vedtægter for Julemærkefonden

Julemærkefonden blev under navnet Julemærkekomiteen stiftet af postmester Einar Holbøll i 1904


 

Til opfyldelse af bestemmelserne i Lov om Erhvervsdrivende Fonde og i takt med samfundsudviklingen, har fondsbestyrelsen vedtaget følgende vedtægter.

§ 1

Stk. 1. Fondens navn er Julemærkefonden.

§ 2

Stk. 1. Fondens formål er hvert år at udgive et dansk Julemærke for derigennem – samt ved modtagelse af arv, gaver eller lignende bidrag – at fremskaffe midler til anvendelse til sygdomsbekæmpelse og/eller sygdomsforebyggelse for børn, der trænger til hjælp.

Stk. 2. Fonden, der er almenvelgørende, kan tilgodese formålet ved at anvende midler til etablering og drift af Julemærkehjem, hvor børn, til varetagelse af formålet, kan tilbydes ophold i kortere eller længere tid. I forbindelse hermed kan fonden erhverve og eje fast ejendom.

§ 3

Fondens grundkapital udgør 9.000.000 kr. Grundkapitalen placeres som kontant indskud i anerkendt pengeinstitut, i obligationer, der noteres på Københavns Fondsbørs eller i en dansk baseret investeringsforening, der fortrinsvis investerer i danske statsobligationer og danske realkreditobligationer.

§ 4

Stk. 1. Fonden ledes af en fondsbestyrelse, der (ud over eventuelle medarbejdervalgte medlemmer) består af 5 - 11 personer. Fondsbestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Stk. 2. Mindst ét medlem af fondsbestyrelsen skal godkendes af fondsmyndigheden.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem udtræder efter eget ønske. Udtræden sker dog senest ved udgangen af det kalenderår, hvori vedkommende fylder 70 år.

Stk. 4. Ved afgang supplerer fondsbestyrelsen sig selv. Dens medlemmer vælges blandt personer, der har et godt kendskab til forhold, som varetages af og drøftes i fonden, herunder kendskab til socialvæsen, pædiatri, økonomi, jura, skolevæsen, bygningsteknik eller eventuelt andre særligt interesserede.

Stk. 5. Fondsbestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst én gang i kvartalet.

Stk. 6. Det påhviler fondsbestyrelsen at føre en protokol, hvori indføres referat af fondsbestyrelsens møder og væsentlige beslutninger vedrørende fondens virksomhed. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7. Fondsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i tilfælde af hans fravær, næstformandens stemme afgørende. Indstillinger om ændringer af vedtægten, herunder forslag om Julemærkefondens opløsning m.v., kan dog kun besluttes, såfremt mindst 2/3 af fondsbestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 8. Fondsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver for fondsbestyrelsen.

Stk. 9. Fondsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5

Fondsbestyrelsen kan ansætte en direktør til at varetage den daglige ledelse af fonden.

§ 6

Fonden tegnes af fondsbestyrelsens formand i forening med næstformanden, eller af enten fondsbestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller af den samlede fondsbestyrelse.

§ 7

Stk. 1. Fondsbestyrelsens medlemmer kan tillægges et passende vederlag for deres arbejde.

Stk. 2. Såvel fondsbestyrelsen som medlemmer af udvalg nedsat af fondsbestyrelsen har krav på at få refunderet eventuelle positive udgifter til rejser, kontorhold eller lignende.

§ 8

Stk. 1. Fondens regnskabsår er kalenderåret 1. januar-31.december.

Stk. 2. Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

Stk. 3. Fondens årsregnskab skal revideres af en af fondsbestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Stk. 4. Af årets ordinære regnskabsmæssige resultat før vedtægtsbestemte udlodninger i henhold til denne vedtægts § 2, kan der højst til egenkapitalen henlægges 25 %.

§ 9

Såfremt fondsbestyrelsen fremsætter forslag om, at Julemærkefonden opløses eller sammenlægges med andre erhvervsdrivende fonde skal det sikres, at fondens formue anvendes til alment velgørende formål for trængende børn.


Således vedtaget af Julemærkefondens bestyrelse den 2. februar 2021

Hans Erik Lindkvist
(formand)

Anne Glad Wagner
(næstformand)

Martin-Høyer-Hansen

Henrik Kolding

Susanne Havning

Mette Lindgaard

Birgitte Højgaard Roikjer

Tom Christensen

Peter Holdt

Charlotte Nielsen

Thorbjørn Dalgas

ssssss